usnesení ze zasedání č. 1/2016

26.01.2016 12:32

 

            Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. hospodaření mateřské školy k 31. 12. 2015 – všemi hlasy

6. aby ztráta hospodaření mateřské školy Slepotice za rok 2015 ve

výši 6.200,81 Kč byl uhrazen z rezervního fondu mateřské školy

- všemi hlasy

7. žádost o poskytnutí dotace na opravu křížků v Bělešovicích a

Nových Holešovicích – všemi hlasy

8. schvaluje navýšení odměn zastupitelů v souladu s platnou

vyhláškou od 1. 1. 2016 – všemi hlasy

9. úpravu odměny knihovnice a účetní – všemi hlasy

10. dohody o provedení práce na rok 2016 – všemi hlasy

11. směrnici o cestovních náhradách pro rok 2016 – všemi hlasy

12. opravu stěn vodní nádrže – všemi hlasy

13. odborný stavební dozor na opravu a rekonstrukci mateřské školy

všemi hlasy

14. nového rozpočtáře obce – všemi hlasy

15. nákup nového skeneru – všemi hlasy

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informaci o rozpočtové změně č. 4 schválené starostkou

2. informaci o provedené inventarizaci obecního majetku k 31. 12.

2015

 

 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

1. pana Čermáka a Kňava zajištěním opravy vodní nádrže – všemi

hlasy

 

Zpět
webmaster Martin Vencl