usnesení ze zasedání č. 10/2016

29.11.2016 15:11

U S  N E S E N Í

 

Č. 10/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 28. listopadu 2016

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. hospodaření obce k 30. 9. 2016 – všemi hlasy

6. plán práce zastupitelstva na I. pololetí – všemi hlasy

7. rozpočet obce na rok 2017 – všemi hlasy

8. dodatek ke smlouvě se SmP – Odpady a. s. Pardubice - všemi

hlasy

9. uzavření darovací smlouvy – finančního daru mezi Obcí Slepotice

a SDH Slepotice – všemi hlasy

10. že obec Slepotice, jako podílový spoluvlastník lesního pozemku

Lesního družstva Vysoké Chvojno p. č. 4700/15 v k. ú. Holice

v Čechách, nemá námitek k prodeji nemovitosti – chaty ev. č.

60. stojící na tomto pozemku třetí osobě a předkupní právo

nevyužije– všemi hlasy

11. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem Dašice a Obcí

Slepotice o umístění a provedení stavby – všemi hlasy

12. že pracovník obce bude zaměstnán na DPP – všemi hlasy

13. nevyužití předkupního práva od manž. Murdychových na odkoupení

rekreační chaty stojící na lesním pozemku v majetku Lesního

družstva Vysoké Chvojno s.r.o., p.č.6956/50 v k.ú. Holice v Č.

všemi hlasy

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. zprávu o průběhu auditu

2. že odbor životního prostředí a zemědělství Pardubice

doporučuje projekt „ Systém odděleného sběru odpadů – obec

Slepotice“

 

Zpět
webmaster Martin Vencl