usnesení ze zasedání č. 11/2013

27.11.2013 00:00

 

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2014 – všemi hlasy

 6. návrh odprodeje pozemku p. p. č. 26/2 v k. ú. Bělešovice –

    všemi hlasy 

 7. návrh směny pozemku p. p. č. 491/10 za p. p. č. 491/25 v k. 

    ú. Slepotice – všemi hlasy

 8. návrh směny pozemku p. p. č. 166/2 a p. p. č. 491/35 za p. p.

    č. 491/21, 522 a 453 v k. ú. Slepotice – všemi hlasy

 9. odkoupení pozemku p. p. č. 653/1 v k. ú. Slepotice za kupní

    cenu 35.000,- Kč – všemi hlasy

10. rozpočtovou změnu č. 4 – všemi hlasy

11. návrh rozpočtu obce na rok 2014 – všemi hlasy

12. směrnici o požadavcích na schvalování účetní závěrek účetních

    jednotek – všemi hlasy

13. smlouvu o poskytnutí práv k užívání software na účetnictví

    s firmou ALIS s.r.o. Česká Lípa – všemi hlasy

14. dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se SmP Odpady Pardubice –

    všemi hlasy

15. navýšení poplatku pro občany za odvoz a likvidaci domovního

    odpadu – všemi hlasy

16. sponzorskou smlouvu o finančním daru mezi MŠ Slepotice a

    firmou BIOSFOR Slepotice – všemi hlasy

17. inventarizační komisi k provedení inventury majetku obce –

    všemi hlasy

18. finanční dar farnosti Dolní Roveň ve výši 50 % nákladů na  

    opravu zvonu v místním kostele, maximálně do výše 50.000,- Kč

    - třemi hlasy, jeden hlas proti

19. uskutečnění II. sjezdu rodáků obce v roce 2014 – všemi hlasy

 

 

     Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. prodloužení smlouvy s úřadem práce na pracovníky na VPP

 2. zprávu od RWE o neuzavření smlouvy s naší obcí o

    majetkoprávním vztahu týkající se nerentabilní investice

    výstavby plynovodu v osadách Lipec a Nové Holešovice

 

        

Obecní zastupitelstvo odkládá:

 

      1. požadavek nájemce restaurace v kulturním domě na zhotovení mříží    

Zpět
webmaster Martin Vencl