usnesení ze zasedání č. 4/2014

28.05.2014 22:08

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. hospodaření obce k 31. 3. 2014 – všemi hlasy

 6. roční účetní závěrku obce za rok 2013 – všemi hlasy

 7. hospodaření mateřské školy k 31. 3. 2014 - všemi hlasy

 8. rozpočtovou změnu č. 1 – všemi hlasy

 9. žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu ústředního

    topení v mateřské škole – všemi hlasy

10. pronájem pozemků v k. ú. Bělešovice na dobu určitou do 31. 12.

    2015 – všemi hlasy

11. smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s

    firmou EKO-KOM, a. s. Praha – všemi hlasy

12. dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití

    odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a. s. Praha – všemi hlasy

13. sponzorskou smlouvu mezi firmou BIOSFOR s. r. o. Slepotice a

    Mateřskou školou Slepotice – všemi hlasy

14. smlouvu o dílo na účetní práce – všemi hlasy

15. aby byla dána plná moc paní Formanové k zastupování obce a k         

    jednání a hlasování na valných hromadách Lesního družstva

    Vysoké Chvojno – všemi hlasy 

16. že obec Slepotice, jako podílový spoluvlastník lesního pozemku

    Lesního družstva Vysoké Chvojno p. p. č. 395/5 o výměře 27 m2 v

    k. ú. Štěpánovsko, nemá námitek k prodeji nemovitosti – chaty

    e. č. 35 stojící na tomto pozemku třetí osobě a předkupní právo

    nevyužije – všemi hlasy

17. závěrečný účet za rok 2013 Svazku obcí Loučná bez výhrad –

    všemi hlasy

18. směrnici na systém náležité péče pro kácení veřejné zeleně –

    všemi hlasy

19. aby výše vstupného a permanentek pro vstup na koupaliště pro

    sezonu 014 zůstala ve stejné výši jako v uplynulých letech –

    všemi hlasy

20. předpis náhrady škody za znehodnocené židle v restauraci

    kulturního domu – všemi hlasy

21. úhradu dárků pro předškolní děti mateřské školy – všemi hlasy

 

 

   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

       1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 –

          všemi hlasy

Zpět
webmaster Martin Vencl