usnesení ze zasedání č. 4/2016

26.04.2016 08:31

U S  N E S E N Í

 

č. 4/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 25. dubna 2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. závěrečný účet obce Slepotice za rok 2015 bez výhrad – všemi

hlasy

6. účetní závěrku obce za rok 2015, včetně rozvahy a výkazu zisku

a ztrát – všemi hlasy bez výhrad

7. roční závěrku mateřské školy za rok 2015 – všemi hlasy

8. hospodaření obce k 31. 3. 2016 – všemi hlasy

9. hospodaření mateřské školy za I. čtvrtletí r. 2016 – všemi

hlasy

10. přijetí finančního daru mateřskou školou ve výši 3.600,- Kč –

všemi hlasy

11. úhradu z poskytnutých finančních prostředků obce pro osobu

vykonávající ostatní činnosti v mateřské škole ve výši 4.000,-

Kč za období I. - VI. 2016 – všemi hlasy

12. smlouvu se společnosti VaK Pardubice na uložení a likvidaci

odpadních vod – všemi hlasy

13. smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z

Programu obnovy venkova na opravu budovy KD Slepotice – všemi

hlasy

14. smlouvu o dílo na zajištění a organizaci stavebních záležitostí

- všemi hlasy

15. opravu kulturního domu a fasády na kulturním domě – všemi hlasy

16. opravu stěn vodní nádrže – všemi hlasy

17. opravu sociálního zařízení v areálu vodní nádrže – všemi hlasy

18. opravu, zateplení MŠ a využití prvního poschodí v mateřské

škole na byty pro seniory – 4 hlasy, 1 se zdržel hlasování,

2 hlasy byly proti z celkového počtu 7 zvolených zastupitelů.

19. smlouvu na odvoz a likvidaci bioodpadu s firmou Instal

Chroustovice – všemi hlasy

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

2. informaci starostky o valné hromadě Lesního družstva Vysoké

Chvojno a jednání s úřadem práce

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

1. pana Čermáka a Kňavu nabídkou a výběrovým řízením zhotovitele

na opravu komunikací v osadách – všemi hlasy

Zpět
webmaster Martin Vencl