Usnesení ze zasedání č. 5/2011

29.06.2011 11:32

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 29. června 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání 
 2. zapisovatele zasedání 
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení 
 5. závěrečný účet obce Slepotice za rok 2010 s výhradami a přijímá opatření k odstranění nedostatků 
 6. plán práce obecního zastupitelstva na II. pololetí roku 2011 
 7. opravu podlahy a výměnu podlahové krytiny v mateřské škole a doplnění 1 ks umývadla 
 8. postoupení daru od delegace z Francie do vlastnictví rodiny Tlapákových za stanovených podmínek

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

 1. závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2010
 2. navýšení kapacity dětí v mateřšké škole na 28 dětí s účinností od 1. 9. 2011

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 1. vložení majetku obce do společnosti VaK Pardubice za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. pana Palatu zajištěním revize rozvodu elektrické enerige v kulturním domě
Zpět
webmaster Martin Vencl