usnesení ze zasedání č.5/2016

07.06.2016 16:45

U S  N E S E N Í

 

č. 5/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 6. června 2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. hospodaření obce k 31. 3. 2016 – všemi hlasy

6. rozpočtovou změnu č. 1 – všemi hlasy

7. plán práce zastupitelstva na II. Pololetí 2016 – všemi hlasy

8. že obec Slepotice, jako podílový spoluvlastník lesního pozemku

Lesního družstva vysoké Chvojno p. p. č. 6956/52 o výměře 53 m2

v k. ú. Holice, nemá námitek k prodeji nemovitosti – chaty ev.

Číslo 7 stojící na tomto pozemku třetí osobě a předkupní právo

nevyužije – všemi hlasy

9. že obec Slepotice, jako podílový spoluvlastník lesního pozemku

Lesního družstva Vysoké Chvojno p. p. č. 6956/26 o výměře 32 m2

v k. ú. Holice, nemá námitek k prodeji nemovitostí – chaty ev.

číslo 20 stojící na tomto pozemku třetí osobě a předkupní právo

nevyužije – všemi hlasy

10. uvolnit průjezd k čp. 59 ve Slepoticích do 30. 9. 2018 – všemi

hlasy

11. odprodej pozemku u čp. 48 ve Slepoticích za stanovených

podmínek - všemi hlasy

12. odprodej pozemku u čp. 52 ve Slepoticích p. p. č. 515/1 a 515/2

za stanovených podmínek – šesti hlasy

13. odprodej pozemku u čp. 117 ve Slepoticích p. p. č. 552/2 za

stanovených podmínek – všemi hlasy

14. navýšení permanentek pro vstup do prostoru vodní nádrže – všemi

hlasy

15. vyhotovený geometrický plán na oddělení silnice od zeleně –

všemi hlasy

16. finanční příspěvek pro kulturní komisi na dětský den ve výši

5.000,- Kč – všemi hlasy

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. zprávu o probíhajících stavebních pracích v obci

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

1. uzavření smlouvy na bezplatný odběr použitého jedlého oleje z

domácnosti  

Zpět
webmaster Martin Vencl