usnesení ze zasedání č. 7/2014

11.09.2014 07:43

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. rozpočtovou změnu č. 2 – všemi hlasy       

 6. požádat o dotaci v rámci Plánu obnovy venkova na opravu budovy

    kulturního domu – všemi hlasy

 7. pronájem 25 m2 z pozemkové parcely č. 151/17 na dobu určitou 5

    let s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ročním nájmem 600,- Kč –

    všemi hlasy

 

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

               1. informaci o výpovědi pozemků pro účely bytové výstavby – všemi

          hlasy

 

 

   

    Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

       1. starostku sepsáním nájemní smlouvy na pozemek č. 151/17 podle

          schválených podmínek pronájmu – všemi hlasy

 

         

 

Zpět
webmaster Martin Vencl