usnesení ze zasedání č. 8/2016

27.09.2016 16:49

U S  N E S E N Í

 

Č. 8/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 26. září 2016

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. žádost o pronájem sálu v KD ve Slepoticích 1 x týdně – všemi

hlasy

6. vyvěšení záměru na bezúplatný převod pozemků mezi obcí

Slepotice a Pardubickým krajem dle geometr. plánu

č. 225-24/2016 pro k. ú. Slepotice – všemi hlasy

7. kupní smlouvu k prodeji pozemků v k. ú. Bělešovice p. č. 29/4 a

21/5 za stanovených podmínek - všemi hlasy

8. kupní smlouvu k prodeji pozemků v k. ú. Slepotice p. č. 515/1,

515/2 a 491/34 za stanovených podmínek – všemi hlasy

9. kupní smlouvu k prodeji pozemku v k. ú. Lipec p. č. 560/4

za stanovených podmínek – všemi hlasy

10. záměr o prodeji pozemku v k. ú. Slepotice p. č. 552/2

za stanovených podmínek – všemi hlasy

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informaci starostky o nesouhlasu obce Moravany s napojením3

hloubkové kanalizace obce Slepotice na čističku odpadních vod

obce Moravany

 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

1. paní Kopečnou k jednání s Dopravním značením Pardubice na

instalaci dopravních zrcadel

2. pana Kňavu opravou mikrofonu

Zpět
webmaster Martin Vencl