Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 1/2007

22.01.2007 00:00
 1. ZO bere na vědomí plán práce OZ na I. pololetí r. 2007.
 2. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření MŠ za rok 2006.
 3. ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Slepotice ve výši 130 000 Kč na její provoz z rozpočtového provizoria.
 4. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2006.
 5. ZO bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006.
 6. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2007.
 7. ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí za rok 2006.
 8. ZO bere na vědomí plán prací komisí a výborů na rok 2007.
 9. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 22. 1. 2007.
 10. ZO bere na vědomí zprávu Policie České republiky o stavu veřejného pořádku a kriminality v obvodu působnosti Obce Slepotice.
 11. ZO schválilo poukázání členského příspěvku pro Svazek obcí Loučná ve výši 4 500 Kč na činnost svazku dle platných stanov.
 12. ZO schválilo příspěvek pro Svazek obcí Loučná ve výši 1 000 Kč na tombolu na VII. reprezentační ples.
 13. ZO schvaluje uzavření bezplatné nájemní smlouvy na obecní pozemky v k. ú. Bělešovice s panem Vlastimilem Kličkou za účelem spásání.
 14. ZO schvaluje zvýšení poplatku za odvoz a uložení komunálního odpadu za 1 popelnici na částku 950 Kč od občanů a 1 100 Kč od podnikatelů.
 15. ZO bere na vědomí výroční zprávu za rok 2006 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 16. ZO schvaluje úhradu faktury pro kulturní komisi na dětský karneval za vystoupení pana Lušovského ve výši do 4 000 Kč z rozpočtu obce.
 17. ZO schvaluje případný pronájem místnosti v KD nad vestibulem pro nájemce KD pana Vávru, za cenu 600 Kč měsíčně včetně elektrické energie a topení.
 18. ZO bere na vědomí informaci pana Barvy ohledně silničního dopravního značení, včetně dopisu určeného Magistrátu města Pardubic odboru dopravy.

Zpět
webmaster Martin Vencl