Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 1/2008

30.01.2008 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. hospodaření Obce Slepotice za rok 2007 bez výhrad
 5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Slepotice za rok 2007 finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje
 6. směrnici FIN 1/2008 o cestovních náhradách
 7. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008
 8. dotace do Svazku obcí Loučná ve výši Kč 4 300,–
 9. příspěvek do Svazku obcí Loučná na nákup cen do tomboly plesu ve výši Kč 1 500,–
 10. změnu výše odměn zastupitelům, kteří jsou předsedy výboru nebo komise
 11. úhradu příspěvků na kulturní akce pořádané kulturní komisí obce
 12. delimitaci Městské policie z Města Dašice do Města Sezemice

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu o hospodaření MŠ Slepotice za rok 2007
 2. zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2007
 3. zprávu o činnosti výborů a komisí za rok 2007
 4. knihovní řád Obecní knihovny Slepotice
 5. zprávu o stavu veřejného pořádku a kriminality v obvodu působnosti naší obce
 6. změnu příjmení paní Dodkové na rodné příjmení Formanová
 7. seznámení se Strategickým plánem LEADER MAS Region Kunětické hory o. s. 2008–2013
Zpět
webmaster Martin Vencl