Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 1/2011

01.01.2011 19:53

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 26. ledna 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání
 3. ověřovatele zápisu
 4. návrhovou komisi na usnesení
 5. pokrytí ztráty hospodaření mateřské školy za rok 2010 ve výši 4.491,31 Kč z rezervního fondu MŠ
 6. rozhodnutí výběrového řízení na rekonstrukci ústředního topení v kulturním domě ve Slepoticích pro pana Petra Šrámka
 7. ukončení pronájmu sálu, vinárny a sklepních prostor v KD stávajícímu nájemci k datu 31. 1. 2011
 8. uspořádání II. setkání slepotických rodáků a oslavy k výročí pana Emila Morávka ve dnech 4. - 5. 6. 2011
 9. finanční dar ve výši 2.000,- Kč do tomboly na dětský karneval

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu inventurní komise o provedení inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2010
 2. hospodaření mateřské školy Slepotice za rok 2010
 3. hospodaření obce Slepotice za rok 2010

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. paní Bořkovou, Palatu a Šudrycha k jednání s občany Bělešovic ohledně vyčištění příkopu v Bělešovicích
 2. paní Bořkovou, Palatu a Šudrycha k jednání s občany Lipce týkající se stížnosti pana Fišera
Zpět
webmaster Martin Vencl