Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 10/2009

25.11.2009 08:41

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 25. listopadu 2009 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
   1. program zasedání
   2. zapisovatele zasedání 
   3. ověřovatele zápisu 
   4. návrhovou komisi na usnesení         
   5. nákup chladničky do mateřské školy 
   6. rozpočtovou změnu č. 3                                      
   7. ceny za výpisy z pracoviště CZECH POINT
   8. dotaci pro TJ Sokol Slepotice na opravu střechy šaten ve výši 40.000,- Kč
   9. prodej vleku SVAK 750 panu Patrasovi za pořizovací cenu 3000,- Kč
 10. dlouhodobý bezplatný pronájem pozemku č. 151/37 v k. ú. Slepotice panu Miloši Bartoníčkovi
 11. nákup vánočního osvětlení
 12. finanční dotaci pro SDH ve výši 30.000,- Kč na rok 2010
 13. nákup 2 ks proudnic, 1 sady hadic a 10 ks přileb pro SDH   

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
   1. příkaz starostky k inventarizaci hospodářských prostředků k 31. 12. 2009
   2. návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná na rok 2010
 
  3. hospodaření MŠ Slepotice k 30. 9. 2009          

Obecní zastupitelstvo pověřuje:
   1. pana Šudrycha nákupem chladničky do mateřské školy
   2. paní Bořkovou vypracováním nájemní smlouvy s panem Milošem Bartoníčkem
   3. paní Bořkovou nákupem vánočního osvětlení

Zpět
webmaster Martin Vencl