Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 2/2011

23.02.2011 11:04

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 23. února 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

  1. program zasedání
  2. zapisovatele zasedání
  3. ověřovatele zápisu   
  4. návrhovou komisi na usnesení
  5. přijmutí pana Milana Sommra jako zaměstnance na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31- 10. 2011
  6. směrnici o cestovních náhradách dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  7. podepsání dodatku smlouvy k pečovatelské službě
  8. finanční dar ve výši 1.500,- Kč na zakoupení tomboly na
  9. XI. ples Svazku obcí Loučná
  10. opravu plotu v mateřské škole Slepotice

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

   1. zájem mysliveckého sdružení Moravany – Slepotice o pronájem olšin ve vlastnictví obce

   2. informaci Požární stanice v Holicích k pálení dřeva a klestí 

 Obecní zastupitelstvo pověřuje:

   1. paní Naďu Formanovou hlasováním na valné hromadě Lesního družsva Vysoké Chvojno

Zpět
webmaster Martin Vencl