Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 5/2007

23.04.2007 00:00
 1. ZO schvaluje program zasedání.
 2. ZO bere na vědomí zprávu ověřovatele zápisu z minulého zasedání.
 3. ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu dnešního zasedání.
 4. ZO schvaluje návrhovou komisi na usnesení.
 5. ZO bere na vědomí hospodaření obce za I. Q 2007.
 6. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření MŠ za I. Q 2007.
 7. ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad.
 8. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007.
 9. ZO schvaluje vnitropodnikovou směrnici FIN 4/2007.
 10. ZO schvaluje poskytnutí jednorázové dotace pro SDH na požární sport ve výši 20 000 Kč.
 11. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti jednotlivých výborů a komisí.
 12. ZO schvaluje pořízení územního plánu obce Slepotice a podání žádosti na zpracování výběrového řízení na zpracovatele na Magistrát města Pardubic odbor územního plánování.
 13. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu na řešení přestupků.
 14. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu na výkon některých činností Městské policie.
 15. ZO bere na vědomí informace SDH o oslavách 110. výročí založení sboru.
 16. ZO ukládá zastupitelům zpracování dotazníků pro Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, která je zpracovatelem projektu na cyklostezky.
 17. ZO schvaluje, aby pan Patras byl oprávněn ve spolupráci se starostkou obce přidělovat a předávat obecní automobil složkám obce dle potřeby a požadavků.
 18. ZO schvaluje sazbu ve výši 300 Kč za hodinu provedené práce obecní mechanizací a pracovníkem pro občany.
Zpět
webmaster Martin Vencl