Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 17. prosince 2008.

17.12.2008 18:53

  Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 17. prosince 2008.

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Rozpočtové opatření

          2. Rozpočet na rok 2009

          3. Svazek obcí Loučná

          4. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2007

          5. Zpráva o činnosti výboru, plán práce na rok 2008

          6. Organizační záležitosti

 1. Bylo upracování rozpočtové opatření č. 6/2008, kterým byly upraveny

    rozpočtové příjmy ve výši 1.443.500,- Kč na celkovou výši 5.174.200,- Kč.

 Současně byly upraveny rozpočtové výdaje a to ve výši 1.831.900,- Kč na

 celkovou výši 5.466.600,- Kč. Toto opatření bylo vyvěšeno na úřední desce

 po dobu 15 dnů.

 

 2. Na rok 2008 je sestaven a schválen rozpočet obce na rok 2009 jako vyrovnaný

    ve výši 4.375.800,- Kč. Rozpočet byl zveřejněn.

 

 3. Svazek obcí Loučná předložil návrh rozpočtu na rok 2009. Příjmy jsou

    navrženy ve výši 116.200,- Kč, výdaje ve výši 216.200,- Kč, kdy rozdíl

    100.000,- Kč bude financován z přebytku hospodaření roku 2008.

 

 4. Paní Starostkou byl vydán příkaz k provedení řádné inventarizace

    hospodářských prostředků obce Slepotice k 31. 12. 2008. Jmenovala

    inventarizační komisi a druhy inventarizovaných prostředků a vydala pokyny

    k jejímu průběhu.

 

 5. Finanční výbor zhodnotil svoji činnost v roce 2008. Průběžně byla prováděna  

    kontrola pokladních dokladů, přijatých a vystavených faktur a plnění

    rozpočtu. Výbor se podílel na tvorbě rozpočtových opatření, na zpracování

    daňového přiznání a statistických výkazů a ostatních potřebných

    pracích souvisejících s činností obce. Byl sestaven plán práce výboru na rok

    2009.

    

 6. Česká abilympijská asociace Pardubice požádala o sponzorský dar na pořádání

    abilympiády. Dar ve výši 1.000,- Kč bude zaslán na účet asociace.

 

    Služby města Pardubice zaslaly smlouvu o dílo na odvoz komunálního odpadu.   

    Smlouva je platná od 1. 1. 2009 a řeší především zvýšení nákladů na odvoz a

    likvidaci komunálního odpadu. S platností od 1. 1. 2009 občané, místní

    podnikatelé a organizace uhradí 1.100,- Kč za 1 popelnici s odvozem 2 x

    měsíčně.

 

    Nájemce kulturního domu podal výpověď z užívání dohodou ke dni 31. 12. 2008.

    Tato výpověď byla zastupiteli přijata. Novým nájemcem od 1. 1. 2009 se stala

    paní Lada Kubovčíková. Bude s ní sepsána nájemní smlouva na pronájem KD a

    bytu a bude provedeno převzetí a předání inventáře.

 

    Sokol Slepotice požádal o příspěvek na svou činnost. Byl navržen finanční

    dar ve výši 2.000,- Kč.

 

    Pro rok 2009 bylo navrženo uzavřít nové smlouvy na pronájem veřejného

    prostranství pro pana Vlastimila Kličku a Otakara Šrámka ve stejné výši

    jako v roce 2008.

   

    Dne 19. 1. 2009 se uskuteční přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.

Zpět
webmaster Martin Vencl