Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 23. dubna 2008.

23.04.2008 18:46

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 23. dubna 2008.

Přítomni: členové finančního výboru                  

 Program:  1. Hospodaření obce k 31. 3. 2008

          2. Hospodaření MŠ k 31. 3. 2008

          3. Organizační záležitosti

 1. Bylo projednáno hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2008:

    příjmy:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           daňové příjmy                        3.109.000,00 Kč    840.806,00 Kč

           příjmy z pronájmu pozemků               42.000,00 Kč          0,00 Kč

           lesní hospodářství                      70.100,00 Kč     52.000,00 Kč

           kulturní dům                            28.600,00 Kč          0,00 Kč

           ostatní zájmová činnost                 26.000,00 Kč      5.750,00 Kč

           nebytové hospodářství                   18.000,00 Kč        200,00 Kč

           územní rozvoj                            5.000,00 Kč        900,00 Kč

           sběr a svoz komunálních odpadů         128.000,00 Kč    116.050,00 Kč

           využívání a znešk. kom. odpadů          13.000,00 Kč      3,776,50 Kč

           péče o vzhled obce a veřejnou zeleň      1.000,00 Kč          0,00 Kč

           činnost místní správy                    8.000,00 Kč      7.135,50 Kč

           obecné příjmy z finančních operací      12.000,00 Kč      5.476,75 Kč

           příjmy celkem                        3.460.700,00 Kč 1.032.094,75 Kč               

 

    výdaje:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           ostatní záležitosti les. hospod.        18.000,00 Kč          0,00 Kč

           silnice                                 31.500,00 Kč          0,00 Kč

           ostatní záležitosti pozemních kom.       4.000,00 Kč          0,00 Kč

           provoz veřejné silniční dopravy          1.000,00 Kč          0,00 Kč

           pitná voda                             268.000,00 Kč      4.500,00 Kč

           odpadní vody a nakl. s kaly             11.000,00 Kč          0,00 Kč

           mateřská škola                         161.100,00 Kč    145.000,00 Kč

           základní školy                         125.000,00 Kč      8.400,00 Kč

           knihovna                                14.500,00 Kč      3.074,00 Kč

           ostatní záležitosti kult., kronika      63.500,00 Kč         98,00 Kč

           hodnoty historické (pomníky)            11.000,00 Kč          0,00 Kč

           rozhlas                                  7.500,00 Kč     17.714,28 Kč

           kulturní dům                           392.500,00 Kč     11.961,00 Kč

           ost. zálež. kultury, SPOZ               57.000,00 Kč     12.621,50 Kč           

           koupaliště                              49.900,00 Kč      5.980,00 Kč

           nebytové hospodářství                    2.000,00 Kč          0,00 Kč

           veřejné osvětlení                       83.000,00 Kč     18.420,00 Kč

          pohřebnictví                             7.500,00 Kč          0,00 Kč

           výstavba a údržba inž. sítí             70.000,00 Kč          0,00 Kč

           územní plánování                             0,00 Kč     89.845,00 Kč

           komunál. služby, územní rozvoj          50.300,00 Kč      5.300,00 Kč          

           sběr a svoz komun. odpadů              130.500,00 Kč     64.960,00 Kč

           využívání a zneškod. komun. odpadů      50.000,00 Kč     33 373,00 Kč

           vzhled obce a veřejná zeleň            185.500,00 Kč     99.933,00 Kč

           požární ochrana                        169.000,00 Kč      6.022,50 Kč

           zastupitelstvo obce                    395.000,00 Kč     97.130,00 Kč

           činnost místní správy                1.094.500,00 Kč    199.857,43 Kč

           obecné výdaje z finanč. operací          4.900,00 Kč      1.094,00 Kč

           finanční vypořádání minulých let         3.900,00 Kč          0,00 Kč

           výdaje celkem                        3.460.700,00 Kč    825.283,71 Kč

 

    Na účtu k 31. 3. 2008 u Komerční banky Pardubice bylo 1.876.419,15 Kč.

    V pokladně bylo k 31. 3. 2008 42.134,50 Kč.

 

 2. Ředitelka mateřské školy předložila hospodaření k 31. 3. 2008:

    příjmy:                                 výdaje:  

      dotace od státu    178.000,- Kč        mzdy                 126.992,- Kč

      dotace od obce     145.000,- Kč        odvody                48.178,- Kč

      stravné             19.334,- Kč        učební pomůcky           249,- Kč

      školné               1.800,- Kč        čistící a ochr. pom.     437,- Kč

      úroky                    9,19 Kč        školní potřeby           722,- Kč                                             

                                              spotřeba DHIM          4 705,- Kč                                                                                           

                                              spotřeba potravin     20.295,16 Kč

                                              plyn                  13.300,00 Kč

                                              opravy a udržování     2.119,40 Kč

                                              výkony spojů           1.858,- Kč

                                              služby                 3.800,- Kč

                                              poplatky               1.110,- Kč

    příjmy celkem        344.143,19 Kč        výdaje celkem        120.377,63 Kč

    V pokladně má mateřská škola 7.963,- Kč a na bankovním účtu 209.771,95 Kč.

 

 3. Dne 19. 4. 2008 se uskuteční na koupališti ve Slepoticích soutěž dětských

    družstev v požárním sportu. Obec zajistí spolu s SDH odměny do soutěže.

    Dne 30. 4. 2008 bude pořádat kulturní komise rej čarodějnic. Obec zajistí

    objednání a uhrazení ohňostroje.

   

    V současné době probíhají přípravy na zpracování územního plánu obce.

    Předpokládaný náklad na zpracování je cca 100.000,- Kč.

 

    Starosta Sboru dobrovolných hasičů okrsku č. 9 v Moravanech požádal o

    příspěvek do obnovené pokladny tohoto okrsku. Byl navržen příspěvek ve výsi

    2.000,- Kč.

   

    Byla zadána zakázka na zhotovení reklamních předmětů s logem obce a to

    100 ks triček, 300 ks igelitových tašek a 300 ks tužek. Cena zakázky bude

    cca 15.000,- Kč.

   

    Kiosek na koupališti je třeba dovybavit regály. Bude jednáno s paní

    Kličkovou o odkoupení starších regálů a pultů z uzavřeného obchodu.

 

    Byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se ruší

    Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení povinnosti k zabezpečení

    místních záležitostí veřejného pořádku a upravení pravidel pro pohyb psů

    a domácích zvířat na veřejných prostranstvích Obce Slepotice. Zrušení

    vyhlášky bylo doporučeno Ministerstvem vnitra – odborem dozoru a kontroly

    veřejné správy Pardubice. Vyhláška bude před schválením vyvěšena.

 

    Nájemce kulturního domu pan Vávra dluží k dnešnímu dni 32.391,- Kč za

    pronájem koupaliště, kulturního domu, bytu a telefonní hovory. Bude

    vyrozuměn o úhradě pohledávky a bude mu sděleno, že rekonstrukce kuchyně

    bude řešena až po úhradě dluhu nebo až s novým nájemcem.

 

 SDH požádal obec o úhradu nákladů na pořízení 4 ks starších slavnostních

 hasičských uniforem za cenu 4.000,- Kč.

Zpět
webmaster Martin Vencl