Změna vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích.

29.01.2010 09:48

 Obec SLEPOTICE 

Obecně závazná vyhláška obce Slepotice č. 1/2009,

kterou se mění vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích. 

                Zastupitelstvo obce Slepotice se na svém zasedání dne 28. 1. 2009 usnesením č. 1/2009 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmena d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Článek I.

                Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

1.       Článek 6.     Sazba a platnost poplatku

a)      Za každého psa činí ……………………………………. 100,- Kč

 

2.       Článek  8.    Osvobození od poplatku

a)      Vypouští se v bodě 1 písmeno f) – osoba žijící v osadách Lipec, Bělešovice, Nové Holešovice a Jiříčko

 

Článek  II.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.                         

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 01. 2009 

Sejmuto z úřední desky dne:      28. 02. 2009

Zpět
webmaster Martin Vencl