Menu
Obec Slepotice
​​ObecSlepotice
Obec Slepotice
​​ObecSlepotice

Úřední hodiny
ST 17.00 - 19.00

S čím Vám
můžeme pomoci
rozšířené vyhledávání

Pronájem sálu v budově KD

Podmínky pro pronájem sálu v budově KD Slepotice

Provozní řád

obecního sálu a přilehlých prostor v budově KD Slepotice

Obec Slepotice na základě usnesení zastupitelstva vydává provozní řád sálu a přilehlých prostor v budově KD ve Slepoticích.

I. Úvodní ustanovení

Provozní řád sálu určuje podmínky, pravidla a povinnosti nájemce sálu a přilehlých prostor při jeho hospodárném využívání. Prostory se nachází v přízemí budovy KD Slepotice a skládá se z vestibulu, sálu, sociálního zařízení ( WC muži, WC ženy) a šatny. Budova, ve které se nachází sál, i přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví obce Slepotice  (pronajimatele) Sál je účelovým zařízením, určeným k pořádání akcí organizací i jednotlivci. Akcemi se rozumí kulturní, sportovní , společenské a ostatní činnosti včas oznámené a povolené obecním úřadem.

II. Objednání akce

Nájemce sálu je povinen včas nahlásit na OÚ Slepotice druh akce, termín konání a jméno odpovědné osoby/pořadatele, která zodpovídá za průběh celé akce a komu bude vydán klíč od sálu. Nájemce musí byt starší 18 let. Správce sálu vede písemný seznam akcí, které se v sále plánují konat. Správce sálu bude určen starostkou obce Slepotice , nájemce s jeho jménem a telefonním spojením bude seznámen před předáním klíčů od sálu.

III. Předání nájemci

Předání sálu a klíčů od sálu pro nájemce je den před konáním nahlášené akce. Nájemce převezme sál a potvrdí, že vybavení je v pořádku. Současně nájemce zaplatí hotově nájemné a kauci za sál na OÚ. Sál je vydáván uklizený a upravený podle dohody. Při převzetí prostor je pořadatel seznámen s umístěním hasících přístrojů, únikových východů  a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit. Nájemce je povinen si zajistit na sjednanou akci protipožární dohled.

IV. Práva a povinnosti pořadatele při průběhu akce

Nájemce zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor sálu až do předání sálu zástupci – správci sálu. Odpovědná osoba a pořadatelé odpovídají při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu  České republiky, jedná-li se o akci neveřejnou také za zbránění vstupu nepovolaných osob. Nájemce má povinnost dodržovat zákaz kouření na sále, přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých prostorách sálu. Při cvičení nebo jiném sportu jsou cvičící povinni se přezout a používat sportovní obuv a po skončení cvičení po sobě uklidit.  

Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově sálu, zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba nájemce, uvedená v dohodě o pronájmu. Jde-li o akci organizace, zodpovídá prostřednictvím organizace, kterou zastupuje. Vlastní objektu Obec Slepotice nezodpovídá  za škody vzniklé nájemci při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům, zástupcům obce a řídit se pokyny správce sálu, který bude provádět dohled při akcích cizích organizací. Z pořádek kolem sálu a budovy KD v době konání pořádané akce odpovídá pořadatel.

V. Povinnosti pořadatele po skončení akce a předání sálu správci

Po skončení akce pořadatel zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Odpovědná osoba odchází ze sálu jako poslední a sál a sociální místnosti uzamkne. Po skončení akce zajistí nájemce úklid pronajatých prostor není-li v dohodě určeno jinak. Nadměrné znečištění venkovních prostor kolem budovy kulturního domu (např. zvratky apod.) způsobené v průběhu akce odstraní nájemce a venkovní prostory uvede do původního stavu.

Po skončení akce je nájemce povinen v co nejkratším  termínu (max. 3 dny po ukončení akce) předat klíč od sálu a nájemné prostory zpět správci sálu, přičemž oznámí případné vzniklé závady či škody. Správce provede kontrolu zařízení, předání bude zaznamenáno v dohodě o pronájmu. O případně vzniklých škodách sepíše správce sálu s nájemcem protokol a obecní úřad stanoví na jeho základě výši škody. Nájemce je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu, do té doby mu nebude vrácena složená kauce. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

VI. Cena pronájmu

  • Vratná kauce: 3.000,- Kč
  • Pronájem sálu bez úklidu (nájemce provede úklid po akci sám): 600,- Kč 
  • Pronájem sálu vč. úklidu  (úklid provede pronajimatel): 2.000,- Kč
  • Zapůjčení látkových ubrusů – jednobarevných za 1 ks: 15,- Kč
  • Příprava sálu do řadového uspořádání: 500,- Kč
  • Příprava sálu do stolového uspořádání (dle dohodnutých požadavků): 1.000,- Kč
  • Energie – elektrická, topení – plyn   dle skutečného stavu na elektroměrech a plynoměru
  • Spotřeba vody za každých 100 účastníků akce: 50,- Kč na 1 den

VII. Úlevy nájemného

Obecní úřad ve Slepoticích dle vlastního uvážení může udělit výjimky v daném ceníku, či pozměnit podmínky pronájmu. Tyto úlevy se budou nejvíce týkat místních spolků a organizací a také místních občanů.

VIII. Účinnost

Účinnost tohoto provozního řádu je od 19. 11. 2022, kdy byl tento schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Ing. Vítězslav Felcman

starosta obce Slepotice


Obsazenost sálu v KD

Naše obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Foto 1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
​​Prohlédněte si místní části obce Slepotice